Jaufen1038_1

Jaufen1038_1

Rifugio Hochalm
v.l. Thomas, Evi, Roswitha, Moni, Dagmar

Rifugio Hochalm
v.l. Thomas, Evi, Roswitha, Moni, Dagmar